?

Log in

Community Pimping! - Fan fiction para sa masa!

> Recent Entries
> Archive
> Friends
> Profile

November 12th, 2008


Previous Entry Share Next Entry
yukino_fujin
09:18 am - Community Pimping!

Hello! Magandang umaga!

Gusto ko lang kayong imbitahan na sumali sa filipino_fanfic , ang community na para sa mga Pinoy fanfiction writers.

Sana okay lang ang post na 'to. Salamat po!


(Leave a comment)


> Go to Top
LiveJournal.com